Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

15 giờ chiều ngày 09/09/2011 Phòng Giáo dục Trung học có gửi các trường và PGDĐT Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. Phòng Giáo dục- ĐT Tịnh Biên thống nhất tổ chức thực hiện bắt đầu từ tuần 5.
Nọi dung có thể tải tại: hoặc có tại:
http://thpttuangiao.edu.vn/quy-ch-thong-t/387-cv-5842-v-vic-hng-dn-iu-chnh-ni-dung-dy-hc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét